นโยบายการรับประกันสินค้าของบริษัท (Warranty Policy)

 • บริษัทฯ กำหนดระยะเวลาการรับประกันสินค้าไว้เป็นระยะเวลา 1 ปี (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเพิ่มเติมที่บริษัทกำหนด) โดยระยะเวลาการรับประกันสินค้าจะเริ่มนับจากวันที่ลูกค้ารับสินค้าเท่านั้น
 • การรับประกันคุณภาพสินค้า ครอบคลุมเฉพาะข้อบกพร่องในสินค้าที่เกิดจากการผลิตและวัสดุที่ใช้ในการผลิตเท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการรับประกันสินค้า หากความเสียหายในสินค้าเกิดจากปัจจัยอื่นที่ไม่ใช่ความบกพร่องในขั้นตอนการผลิต หรือไม่ใช่ความเสียหายอันเกิดจากการใช้งานตามปกติของสินค้า ของวัสดุ หรือชิ้นส่วนต่างๆ
 • การรับประกันคุณภาพสินค้า ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายต่อตัวสินค้าอันเกิดจากการใช้งานผิดประเภท การใช้งานไม่ถูกวิธี และการใช้งานที่ไม่ระมัดระวัง รอยขีดข่วน รอยบุ๋ม ขาด คราบสกปรก รอยเปื้อน ความเสียหายอันเกิดจากการดัดแปลง แก้ไข ปรับแต่งสินค้าภายหลังจากที่ได้รับมอบสินค้า การประกอบติดตั้ง ซ่อมแซม เคลื่อนย้าย ขนย้ายเองหลังจากได้รับมอบสินค้าจากบริษัทฯแล้ว หรือการทำความสะอาดไม่ถูกวิธี การเสื่อมของวัสดุหรืออุปกรณ์ตามอายุการใช้งาน สินค้าขึ้นรา คราบสนิม (Oxide) สินค้า Clearance Sale สินค้าตัวโชว์ สินค้าขายตามสภาพ และสินค้าที่ถูกนำไปใช้งานเพื่อธุรกิจหรือการค้า
 • การรับประกันคุณภาพสินค้า ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายต่อตัวสินค้าอันเกิดจากอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การจลาจล รวมถึงการจัดวางสินค้าไม่เหมาะสม ตกหล่น ถูกน้ำ ถูกของเหลว หรือสารเคมี ความเสียหาย รอยขีดข่วน รอยเปื้อน และคราบสกปรกที่เกิดจากสัตว์เลี้ยง หรือแมลง สินค้าที่ถูกปลวกหรือมอดกิน และความเสียหายอื่นๆ เช่น แตก หัก บิด บิ่น งอ ร้าว ทะลุ รวมถึงมีสิ่งแปลกปลอม อันเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายแก่สินค้าที่รับประกัน
 • การรับประกันไม่รวมถึงค่าบริการในการซ่อมแซม, ค่าขนส่ง, ค่าขนย้าย และค่าเดินทางในการบริการนอกสถานที่
 • ในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้น แต่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาวัสดุหรือชิ้นส่วนในรายการเดียวกันเพื่อใช้ในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนให้ได้ในระยะเวลาของการซ่อมแซม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาวัสดุที่มีคุณสมบัติ และมาตรฐานเท่าเทียมกันทดแทน
 • หากบริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าสินค้าของท่านอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนทดแทน หรือทำการซ่อมแซมสินค้า หรือดำเนินการตามความเหมาะสม โดยจะไม่มีการคืนเงินทุกกรณี ในกรณีที่สินค้าเป็นชุด หากเกิดความเสียหายกับชิ้นส่วนใดส่วนหนึ่ง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเฉพาะชิ้นส่วนที่มีปัญหาเท่านั้น
 • ในกรณีที่สินค้าของท่านได้รับการเปลี่ยนชิ้นส่วนหรือได้รับการซ่อมแซมแล้ว ระยะเวลาการรับประกันสินค้าจะยังคงมีผลนับจากวันที่รับสินค้า โดยไม่ได้ขยายเวลานับจากวันที่มีการซ่อมแซมสินค้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้วินิจฉัย และตัดสินใจว่าสินค้านั้นๆ อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันหรือไม่ คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • การเคลื่อนย้ายสินค้า ไม่อยู่ในขอบเขตของการรับประกันสินค้า
 • หากมีการเปลี่ยน โอนกรรมสิทธิ์ของตัวสินค้า บริษัทฯ ถือว่าการรับประกันเป็นที่สิ้นสุด และในกรณีเอกสารสูญหาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ออกให้ใหม่
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันสินค้าที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 • การรับประกันนี้ไม่รวมถึงความแตกต่างเล็กน้อยที่เกิดขึ้นระหว่างภาพสินค้าทางเว็บไซต์ โปสเตอร์ แผ่นพับ ใบปลิว โบรชัวร์ แคตตาล็อก หรือภาพจากสื่ออื่นๆ ของทางบริษัทฯ กับสินค้าจริงที่ได้รับ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไขการรับประกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การรับประกันนี้ ไม่ครอบคลุมถึงสินค้าฝากขาย ที่จำหน่ายผ่านบริษัทฯ  

นโยบายการรับประกันสินค้าภายใต้แบรนด์ Ergotrend สินค้าในหมวดเก้าอี้เพื่อสุขภาพ (Ergonomic Chair)

 • การรับประกันสินค้าในหมวดนี้ ครอบคลุมเฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชิ้นส่วนต่อไปนี้ ที่ชำรุดหรือมีข้อบกพร่องจากการผลิตเท่านั้น และบริษัทรับประกันสินค้าเป็นระยะเวลา 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ลูกค้ารับสินค้า

              - กลไกการปรับระดับ

              - ขา 5 แฉก

              ลูกล้อ

 • การรับประกันสินค้านี้ จะไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายของวัสดุอื่นๆ รวมถึงเบาะรองนั่งที่เกิดจากการใช้งาน, รอยขีดข่วน, รอยบุ๋ม, หมอง, ซีด, เปื้อน, เลอะ, ขึ้นสนิม, ขาด, หลุด, ถลอก, ลอก, ความเสียหายที่เกิดจากปลวก, มอด, เชื้อรา, ความเสียหายจากน้ำ, สารเคมี, เปียก, ชื้น, รอยที่เกิดจากธรรมชาติ, ความเสียหายจากการใช้งานผิดวิธี, การดูแลรักษาแบบผิดวิธี, สินค้า Clearance Sale, สินค้าตัวโชว์ และสินค้าขายตามสภาพ เป็นต้น